Regulamin

§1 Definicje

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
Regulamin– niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu www.mkkatering.pl przez Mkkatering Mateusz Kąkol (Usługodawcę). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 nr 0 poz.1219 tekst jednolity).
Mkkatering (Usługodawca)– Mkkatering Mateusz Kąkol, ul. Królowej Jadwigi 5, 69‑100 Słubice, REGON: 080146336, NIP: 598-158-34-51, e‑mail: mkkatering@wp.pl, tel: 692 419 245.
Usługi– przygotowanie i dostarczanie przez Mkkatering za pośrednictwem serwisu www.mkkatering.com zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
Klient (Usługobiorca) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Mkkatering oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.
Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem pomiędzy Mkkatering a Klientem, o treści ustalonej Regulaminem.
Serwis mkkatering.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: https://www.mkkatering.pl której właścicielem i administratorem jest Mkkatering Mateusz Kąkol, przy wykorzystaniu której Mkkatering Mateusz Kąkol świadczy Klientom usługi.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj usługi (wariant/zestaw), zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
Konto– prowadzony za pośrednictwem wydzielonej przestrzeni Serwisu zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta zarejestrowanego i zalogowanego w Serwisie.
Login– adres e‑mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas Rejestracji.
Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie rejestracji i logowania, który jest określony przez Klienta podczas rejestracji.
Rejestracja– wprowadzenie i przesłanie przez Klienta danych do Usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Klientom za pośrednictwem Serwisu pod adresem https://www.mkkatering.pl/regulamin/, gdzie Klient może go w każdym czasie pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Składający Zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką składający Zamówienie zawiera z firmą Mkkatering Mateusz Kąkol.
 3. Składający Zamówienie zawiera z firmą Mkkatering Mateusz Kąkol umowę na odległość – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. 2017 nr o poz. 683 tekst jednolity).
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mkkatering Mateusz Kąkol w celu realizacji usługi, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e‑mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

o   przeglądarka Internetowa (Chrome, Firefox, Edge, Safari) wspierająca HTML5, w aktualnie obowiązującej wersji z włączoną obsługą cookies i javscript,

o   minimalna rozdzielczość ekranu 1024×728 pikseli.

 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Usługi

 1. Firma Mkkatering Mateusz Kąkol poprzez serwis mkkatering.pl w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Usługi są realizowane wyłącznie w obszarze administracyjnym miasta Słubice oraz po ustaleniu z konsultantem – obszarze najbliższych okolic Słubic (do 35 km).
 3. Usługi realizowane są przez 5 (pięć) dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, lub od niedzieli do czwartku, w zależności od miejsca dostawy. W dni świąteczne Mkkatering Mateusz Kąkol nie realizuje Usługi.
 4. Usługi dostępne są w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów (Zestaw):
  1. Dieta Premium
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  2. Dieta wegetariańska
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  3. Dieta bez laktozy
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  4. Dieta bez glutenu (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  5. Dieta bez glutenu i laktozy (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  6. Dieta Sport
   1. 6 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, posiłek około treningowy).
  7. Każdy Zestaw z wyjątkiem diety Active dostępny jest w 4 różnych wariantach:
   1. 1200 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1200 kcal.
   2. 1500 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1500 kcal.
   3. 1700 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1700 kcal.
   4. 2000 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 2000 kcal.
   5. 2300 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 2300 kcal.
   6. 2500 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 2500 kcal.
  8. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w ofercie dostępnej pod adresem www.mkkatering.pl (zakładka „Diety”).

§4 Zamówienie

 1. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie mkkatering.pl przez Klienta, zamierzającego skorzystać z Usługi firmy Mkkatering Mateusz Kąkol.
 2. Zamówienie Usługi serwisu mkkatering.pl następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:
  1. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
  2. wybór jednego lub więcej Zestawów
  3. dokonanie płatności.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Serwisu mkkatering.pl dochodzi tylko w przypadku realizacji przez Klienta wszystkich etapów o których mowa w §4 pkt 2 oraz poprawnego zaksięgowania płatności na koncie firmy Mkkatering Mateusz Kąkol.
 4. W celu zamówienia Usługi, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia:
  1. Login i hasło
  2. Dane adresowe
  3. Dane dostawy
 5. Poza informacjami wymienionymi w § 4 pkt 4, Klient zobowiązany jest poinformować Mkkatering Mateusz Kąkol o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety.
  W szczególności dotyczy to:
  1. chorób istniejących lub przebytych,
  2. alergii pokarmowych,
  3. cukrzycy,
  4. nadciśnienia tętniczego,
  5. nietolerancji laktozy,
  6. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie,
  7. w przypadku kobiet informacji o ciąży lub karmieniu piersią
 6. Mkkatering Mateusz Kąkol nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez Klienta informacji wymienionych w § 4 pkt 5.
 7. Mkkatering Mateusz Kąkol nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
  1. niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
  2. zaburzeniami hormonalnymi;
  3. cukrzycą typu 1 lub 2;
  4. nietolerancją pokarmową;
  5. alergiami;
  6. zaburzeniami metabolicznymi;
  7. insulinoopornościa;
  8. nadciśnieniem tętniczym

lub w przypadku spożywania dodatkowych posiłków lub napojów niezalecanych lub/i nie dostarczanych przez Mkkatering Mateusz Kąkol.

 1. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem.
 2. Przyjęcie Zamówienia nie jest w równoznaczne z udzieleniem przez Mkkatering Mateusz Kąkol zapewnienia, że świadczone przez Mkkatering Mateusz Kąkol Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.
 3. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 4. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu warszawskidzien.com, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane świadczącemu usługi firmie Mkkatering Mateusz Kąkol i Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu mkkatering.pl.
 7. Login i Hasło mają charakter poufny i Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Klient otrzymuje wiadomość e‑mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy, zgodnie z art.21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Pierwsza dostawa Zestawu posiłków następuje we wskazany przez Klienta dzień, po zaksięgowaniu płatności na koncie firmy Mkkatering Mateusz Kąkol, lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności konsultantowi.

§5 Płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie za pośrednictwem dostępnego w serwisie mkkatering.pl systemu płatności elektronicznych PayU.com poprzez przelew automatyczny;
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego firmy Mkkatering kwotą należności za dane Zamówienie,
 3. Umowa zostaje skutecznie zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Korzystanie z Usługi jest odpłatne, według cennika zamieszczonego na stronie Serwisu mkkatering.pl, z którym Klient może zapoznać się w każdej chwili.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do dostawy Zamówienia lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e‑mail (podany podczas składania Zamówienia) w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Mkkatering Mateusz Kąkol również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.U 2017 nr 0 poz.1221 tekst jednolity).
 6. Prośbę o wystawienie faktury VAT można też zgłosić na adres mkkatering@wp.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za Zamówienie i wysłana drogą mailową w ciągu 30 dni na adres e‑mail podany podczas składania Zamówienia.

§6 Dostawa

 1. Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku przez dostawcę. Zestaw posiłków dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym, opatrzonym etykietą z danymi Klienta niezbędnymi do dostawy oraz zawierającym dzienne menu.
 2. Dostawy zestawów są realizowane od poniedziałku do piątku lub od niedzieli do czwartku.
 3. Dostawa w obszarze administracyjnym miasta Słubice jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu mkkatering.pl.
 4. Mkkatering Mateusz Kąkol dostarczy Zamówienie na miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.
 5. Na specjalne życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone do rąk własnych Klienta. Możliwość taką należy skonsultować z konsultantem przed złożeniem zamówienia.
 6. Mkkatering Mateusz Kąkol nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 7. Mkkatering Mateusz Kąkol w przypadku niedostarczenia Zamówienia w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Mkkatering Mateusz Kąkol zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.
 8. Mkkatering Mateusz Kąkol zastrzega sobie prawo do dostarczenia Zamówienia w różnych godzinach. W przypadku opóźnienia dostawy z winy firmy Mkkatering Mateusz Kąkol i niedostarczenia Zamówienia w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, Warszawski Dzień zobowiązuje się do skontaktowania się z Klientem i dostarczenia Zamówienia w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Mkkatering Mateusz Kąkol zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.

§7 Zmiany, anulowanie Zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca dostaw, wariantu diety, kaloryczności diety lub rezygnacji.
 2. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 3. W przypadku zmiany wariantu diety lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania Serwisu mkkatering.pl drogą e‑mailową pod adresem mkkatering@wp.pl do godziny 18.00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. W celu zmiany miejsca dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu mkkatering.pl najpóźniej dzień roboczy przed data dostawy do godziny 18:00.
 4. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, ma on do wyboru – możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków finansowych – niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o zwrot i wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu.
 5. Zawieszenie abonamentu – istnieje możliwość czasowego zawieszenia Usługi. Klient zobowiązany jest poinformować Mkkatering Mateusz Kąkol o chęci zawieszenia Usługi drogą e‑mailową pod adresem mkkatering@wp.pl do godziny 18.00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. Należy podać konkretną datę, w której Usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

§8 Prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu mkkatering.pl jest własnością firmy Mkkatering Mateusz Kąkol lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez firmę Mkkatering Mateusz Kąkol.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu mkkatering.pl (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 3. Serwis mkkatering.pl oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity).
 4. Klientowi przysługuje prawo do korzystania   treści zawartych w Serwisie mkkatering.pl oraz będących składnikiem Usługi wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 5. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Serwisie mkkatering.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia firmy Mkkatering Mateusz Kąkol.

§9 Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: mkkatering@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy Mkkatering Mateusz Kąkol.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Mkkatering Mateusz Kąkol zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych i poinformowanie Klienta o decyzji drogą e‑mailową.

§10 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 r. i jest dostępny w serwisie mkkatering.pl
 2. Mkkatering Mateusz Kąkol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klient ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi świadczonej przez Mkkatering Mateusz Kąkol w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesłanego przez Mkkatering Mateusz Kąkol z odpowiednim wyprzedzeniem – 21 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Mkkatering Mateusz Kąkol udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu mkkatering.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e‑mail.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Firma Mkkatering Mateusz Kąkol nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu mkkatering.pl, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 2. Firma Mkkatering Mateusz Kąkol w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu mkkatering.pl jest bezpłatne – Serwis ma charakter otwarty.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przez Mkkatering Mateusz Kąkol jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w RP, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.